ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᑎᒍᑦ

ᑕᑕᑎᕐᓗᒍ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᔪᒪᓗᒍ

"*" indicates required fields

Name*

ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕖᑦ ᐃᓂᖏᑦ

ᐅᕙᔪᖅ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᒃ

ᖁᕐᓗᖅᑐᕐᒥ ᐃᓄᒃᕼᐅᒃ ᐅᐸᒐᖓ ᓯᕗᓪᓕᖅ
ᓇᑎᖓ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊ 377
ᖁᕐᓗᒃᑑᖅ, ᓄᓇᕗᑦ
X0B 0E0


867.975.7700
parks@gov.nu.ca

ᖁᕐᓗᖅ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᒃ

ᖁᕐᓗᖅᑐᕐᒥ ᐃᓄᒃᕼᐅᒃ ᐅᐸᒐᖓ ᓯᕗᓪᓕᖅ
ᓇᑎᖓ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊ 377
ᖁᕐᓗᒃᑑᖅ, ᓄᓇᕗᑦ
X0B 0E0


867.975.7700
parks@gov.nu.ca

ᐃᓅᔮᕐᕕᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒥᖑᐃᖅᓯᕐᕕᒃ

ᐆᒥᓕᒃ ᐃᒡᓗᖁᑖ 2
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊ 83
ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ, ᓄᓇᕗᑦ
X0C 0G0


(867) 645-8005
parks@gov.nu.ca

ᐃᓅᔮᕐᕕᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒥᖑᐃᖅᓯᕐᕕᒃ

ᐆᒥᓕᒃ ᐃᒡᓗᖁᑖ 2
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊ 83
ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ, ᓄᓇᕗᑦ
X0C 0G0


(867) 645-8005
parks@gov.nu.ca

ᑐᐱᕐᕕᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕕᒃ

1104A – ᑐᖑᔪᖅᑕᖅ ᐃᓄᒃᓱᒐᐃᑦ
ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖅ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊ 1000, ᐃᓂᐊ 1340
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ
X0A 0H0


(867) 975-7700
parks@gov.nu.ca

ᑭᖖᒑᓗᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑲᔾᔭᐅᓴᕕᒃ

1104A – ᑐᖑᔪᖅᑕᖅ ᐃᓄᒃᓱᒐᐃᑦ
ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖅ ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊ 1000,
ᐃᓂᐊ 1340 ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ
X0A 0H0


(867) 975-7700
parks@gov.nu.ca

ᑕᒻᒫᕐᕕᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕕᒃ

1104A – ᑐᖑᔪᖅᑕᖅ ᐃᓄᒃᓱᒐᐃᑦ
ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖅ ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊ 1000,
ᐃᓂᐊ 1340 ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ
X0A 0H0


(867) 975-7700
parks@gov.nu.ca

ᐊᒡᒍᑦᑎᓐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᒃ

1104A – ᑐᖑᔪᖅᑕᖅ ᐃᓄᒃᓱᒐᐃᑦ
ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖅ ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊ 1000,
ᐃᓂᐊ 1340 ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ
X0A 0H0


(867) 975-7700
parks@gov.nu.ca

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑰᖓ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᒃ

1104A – ᑐᖑᔪᖅᑕᖅ ᐃᓄᒃᓱᒐᐃᑦ
ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖅ ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊ 1000,
ᐃᓂᐊ 1340 ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ
X0A 0H0


(867) 975-2350
grinnell@qiniq.com

ᖃᐅᒻᒫᕐᕕᒃ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᒃ

1104A – ᑐᖑᔪᖅᑕᖅ ᐃᓄᒃᓱᒐᐃᑦ
ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖅ ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊ 1000,
ᐃᓂᐊ 1340 ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ
X0A 0H0


(867) 975-2350
grinnell@qiniq.com

ᐱᓱᒃᑎᓄᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᒃ

1104A – ᑐᖑᔪᖅᑕᖅ ᐃᓄᒃᓱᒐᐃᑦ
ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖅ ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊ 1000,
ᐃᓂᐊ 1340 ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ
X0A 0H0


(867) 975-7700
parks@gov.nu.ca

ᕿᑭᖅᑕᓐ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᒃ


1104A – ᑐᖑᔪᖅᑕᖅ ᐃᓄᒃᓱᒐᐃᑦ
ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖅ ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊ 1000,
ᐃᓂᐊ 1340 ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ
X0A 0H0


(867) 975-7700
parks@gov.nu.ca

ᑕᕿᐊᖅᓯᕕᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕕᒃ

ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊ 60
ᑭᒻᒥᕈᑦ, ᓄᓇᕗᑦ
X0A 0N0


(867) 939-2416
katannilik@qiniq.com

ᑲᑕᓐᓂᓕᒃ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᒃ

ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊ 60
ᑭᒻᒥᕈᑦ, ᓄᓇᕗᑦ
X0A 0N0


(867) 939-2416
katannilik@qiniq.com

ᒪᓪᓕᒡᔪᐊᖅ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᒃ


1104A – ᑐᖑᔪᖅᑕᖅ ᐃᓄᒃᓱᒐᐃᑦ
ᐃᒡᓘᕐᔪᐊᖅ ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊ 1000,
1340 ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ
X0A 0H0


(867) 975-7700
parks@gov.nu.ca

Scroll to Top